Candy Retro

NL

Koop een flinke zak gekleurde snoepjes zoals M&M's, Skittles of iets dat daarop lijkt (check even op allergieën zoals bijvoorbeeld noten/pinda allergie om te voorkomen dat een leuke retro eindigt in het ziekenhuis).

Deel de guidance kaartjes uit zodat de deelnemers tussendoor kunnen spieken wat de betekenis van de kleuren is.

 

Iedere deelnemer mag 3 M&M's pakken en schrijft een sticky note per kleur (10 minuten). Als een deelnemer twee of meer snoepjes van dezelfde kleur heeft dan eten ze die op en pakken ze een nieuwe.

Laat de deelnemers om beurten de sticky-notes op het canvas plakken en toelichten wat erop staat.

 

Gebruik nu de Liberating Structure W3 "What? - So What? - Now What?" om te debriefen (natuurlijk mag er tussendoor gensoept worden :))

 • Vraag, “WHAT?  Wat gebeurde er? Wat viel je op? Welke feiten of observaties vielen op?
  • Eerst individueel (1 minuut)
  • Afhankelijk van de teamgrotte, bespreek de bevindingen in kleine groepen of paren (3 minuten)
  • Deel de opvallende feiten van de kleine groepen of paren met het hele team (5 minuten)
  • Indien nodig kun je het aangeven als iets bij "SO What?" past (conclusies).

 

 • Na het verzamelen van de gemeenschappelijke observaties, vraag “SO WHAT? Waarom is dat belangrijk? Welke patronen of conlcusies komen naar voren? Welke hypothese kun je stellen?
  • Gebruik dezelfde structuur als in de vorige ronde.

 

 • Tot slot, nadat de patronen en conclusies helder zijn, vraag “NOW WHAT? Welke acties zijn nu zinvol?”
  • Gebruik dezelfde structuur als in de vorige ronde.

 

Acties worden gedeeld met het team, bediscussieerd en verzameld. Extra inzichten zijn welkom (2-10min).

 

EN

Buy a large bag of colored candy, like M&M's, Skittles or anything the like (check for allergies like (pea)nut allergy, don't want a fun retro to end into a hospitalization).

Give each participant a guidance card, so they can check in between what the meaning of the colors are.

Every participant gets to take 3 M&M's and writes a single sticky note per color they got. If a participant has more candies of the same color, they can eat it and get another one.

The participants take turns to put their sticky-notes on the canvas and explain what they wrote.

 

Now use the Liberating Structure W3 “What? – So What? – Now What?” to debrief (ofcourse it is allowed to eat candy while doing this ;))

 • Ask, “WHAT? What happened? What did you notice, what facts or observations stood out?”
  • First individually (1 minute)
  • Depending on team size discuss the findings in small groups or pairs (3 minutes)
  • Then share salient facts from the small groups or pairs with the whole team (5 minutes)
  • If needed, remind participants about what is included in the SO WHAT? question.

 

 • Then, after all the salient observations have been collected, ask, “SO WHAT? Why is that important? What patterns or conclusions are emerging? What hypotheses can you make?”
  • Use the same structure you used in the previous stage to facilitate the group discussion.

 

 • Then, after the sense making is over, ask, “NOW WHAT? What actions make sense?”
  • Use the same structure you used in the previous stage to facilitate the group discussion

 

Actions are shared with the whole team, discussed, and collected. Additional insights are invited. 2–10 min.